We genieten van water tijdens het wandelen en fietsen. We zwemmen of vissen in water of varen er doorheen. Water zorgt voor verkoeling tijdens warme zomers. En planten en dieren leven in, op en van het water. Het is goed om regenwater op te vangen zodat we het in drogere periodes kunnen gebruiken. Bij heel veel neerslag is het belangrijk dat water wegstroomt, zodat we droge voeten houden. Om te zorgen dat we van water blijven genieten is beheer en onderhoud belangrijk. Waterschap Zuiderzeeland onderhoudt de wateren in de steden en dorpen.

Maaien

Wij maaien de rietkragen en wateren in de stad. Dit doen we vaak in samenwerking met de gemeente. We maaien voor een goede waterkwaliteit, voor de ecologie en om water goed door te laten stromen. De gemeente maait het 'groen', zoals het gazon en snoeit struiken en bomen.

  • Meer informatie over maaien.

Baggeren 

Baggeren van wateren in de stad is nodig voor mooi en schoon water. Bij baggeren halen we een laagje slib van de bodem. Zonder baggeren worden wateren ondiep en gaat stinken. Het water kan niet goed meer wegstromen. Dat veroorzaakt overlast. De kwaliteit van het water verslechtert waardoor er minder soorten planten, vissen en insecten zijn. Ook varen en vissen worden moeilijker. Waterschap Zuiderzeeland baggert de wateren in de stad.

Beschoeiing 

Beschoeiing is vaak een bouwwerk van palen en planken wat ervoor zorgt dat de waterkant niet wegzakt. Het waterschap is veelal verantwoordelijk voor het onderhoud van openbare beschoeiingen in de stad, bijvoorbeeld vijvers en grachten. De gemeente onderhoudt de kademuren, het stortsteen en de damwanden. Eigenaren van tuinen zorgen in de meeste gevallen voor hun eigen beschoeiingen.

Peilbeheer 

Veel wateren hebben een streefpeil. Dat is een vastgesteld waterpeil. Het waterschap controleert het waterpeil in de stad. Hiervoor gebruiken wij stuwen en pompen. Het waterpeil stijgt door veel regenval en zakt tijdens een langere droge periode. Hoever het waterpeil mag veranderen, staat in ons peilbesluit.

Regels 

We willen ons werk goed uitvoeren. Hiervoor hebben we ruimte nodig. Ook zijn er regels voor het gebruik van het water en de ruimte eromheen. Denk aan het ophogen van de tuin vlakbij het water, of het aanleggen van steigers en vlonders. Je mag niet zomaar iets bouwen. De gemaakte regels staan in onze KEUR. Zo blijft het water mooi, bereikbaar en veilig. Kijk dus altijd eerst of je een melding moet doen en hoe je een vergunning aanvraagt

De steden en dorpen van Flevoland 

Wil je weten wat we allemaal bij jou in de buurt doen? Klik op het onderwerp en zoek jouw woonplaats op. Heb je vragen of ideeën over het beheer in de stad, laat het ons weten!