Waterschap Zuiderzeeland vraagt aan de provincie Flevoland om een tijdelijke ontheffing van de wateroverlastnormen. Het gaat hierbij om het gebied ten zuidwesten van Emmeloord. Dat gebied heeft te maken met bodemdaling. Ook vraagt het waterschap de provincie om een norm vast te stellen voor het bodemdalingsgebied die wél tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten haalbaar is. De aanvraag kunt u vinden op onze website

In het bodemdalingsgebied ten zuidwesten van Emmeloord zijn in de bodem geen technische maatregelen meer mogelijk om tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten aan de geldende normen te voldoen. Het waterschap gaat met de betrokken agrariërs in overleg over beheer- en onderhoudsmaatregelen. Daarnaast is het waterschap met de provincie in gesprek hoe met de ontstane situatie om te gaan.   

Vastgestelde normen   

De vaarten en grote watergangen in Flevoland moeten voldoen aan vastgestelde normen. Voor het landelijk gebied betekent dat, dat maximaal eenmaal per 50 jaar wateroverlast mag optreden. Dit omdat de vaarten en grote watergangen een heel grote hoeveelheid regenwater niet meer kunnen opvangen. De overlast ontstaat vooral op landbouwpercelen die tijdelijk onder water komen te staan. Dat kan leiden tot schade aan de gewassen. De provincie stelt de wateroverlastnormen vast. Het waterschap zorgt ervoor dat de grote watergangen aan de wateroverlastnormen voldoen. Een belangrijk aspect bij de afweging is dat dat tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten gebeurt.  

Achtergrond  

Door bodemdaling kan, in het bodemdalingsgebied ten zuidwesten van Emmeloord, minder regenwater in de watergangen worden opgevangen. Hierdoor kan de norm voor wateroverlast niet meer worden gehaald. Daarom besloot het waterschap in 2018 om enkele technische maatregelen te nemen, om tijdelijk de kans op wateroverlast te beperken. Het ging om de aanleg van twee ‘voortstuwers’ en één pomp. Bij de uitwerking van de technische voorzieningen bleken de kosten voor de voortstuwers vele malen hoger dan verwacht. De conclusie was dat het waterschap de technische maatregelen niet meer tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten kan aanleggen. Daarom besloot de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland 7 maart 2023(externe link) af te zien van de aanleg van de voortstuwers.