Met de komst van de Omgevingswet maakt de Keur plaats voor de Waterschapsverordening. In de Waterschapsverordening staan de regels van het waterschap, bijvoorbeeld als het gaat om lozingen, grondwater en dijken. Met de Waterschapsverordening bepaalt het waterschap of voor een activiteit wel of geen vergunning nodig is.

Het waterschap doet belangrijk werk

We beschermen het gebied tegen overstromingen en zorgen voor een passend waterpeil, gezond oppervlaktewater en we maken afvalwater weer schoon. Om dat werk goed te kunnen doen heeft het waterschap regels. Als de Omgevingswet er is dan gaan die regels over van de Keur naar de Waterschapsverordening. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor het inrichten van de leefruimte vereenvoudigen en samenvoegen.

De Omgevingswet bundelt onder andere 26 bestaande wetten

Als het gaat om bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Inwoners en ondernemers moeten straks eenvoudig een aanvraag kunnen doen via het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

De vorm verandert, maar de inhoud blijft hetzelfde

Dat was zoveel mogelijk het uitgangspunt bij het opstellen van de Waterschapsverordening. De regels in de Keur zijn zoveel mogelijk zonder inhoudelijke wijzigingen (beleidsarm) overgezet naar de Waterschapsverordening. De rechten en plichten veranderen daarmee nauwelijks. In de toekomst worden meer inhoudelijke aanpassingen gedaan (onder andere op basis van evaluatie en monitoring) om zo meer regionale kleur krijgen.

Op een aantal punten is de verordening anders dan de huidige regels

In die gevallen gaat het om vereenvoudigingen, het eenduidiger maken van regels en ze beter laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen het beheergebied van het waterschap. In de bijlagen zijn transponeringstabellen opgenomen, dat heeft op een gemakkelijke manier inzicht in de nieuwe en de oude regels.

Bij de Waterschapsverordening horen kaarten

Daarop is te zien waar in het gebied welke regels van toepassing zijn. Maar ook waar waterstaatwerken liggen en de beschermingszones bij keringen en oppervlaktewater.

Het ontwerp van de Waterschapsverordening ligt tot 25 augustus ter inzage

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelde het ontwerp van de Waterschapsverordening vast op 22 juni 2022. Voor iedereen is het ontwerp van de Waterschapsverordening te zien via www.overheid.nl en www.zuiderzeeland.nl. Maar u kunt ook terecht bij het waterschapshuis, Lindelaan 20 in Lelystad. Een zienswijze kan schriftelijk worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, via Postbus 229, 8200 AE in Lelystad of via waterschapsverordening@zuiderzeeland.nl, onder vermelding van ‘Zienswijze Waterschapsverordening’. U kunt ook mondeling een zienswijze indienen. Maak daarvoor een afspraak met Willem Zandbergen of Jan van Oorschot via 0320-274 911.

Meer informatie over de Waterschapsverordening?

Neem dan contact op met Willem Zandbergen, procesleider team Waterprocedures, via w.zandbergen@zuiderzeeland.nl of 0320-274 911.