A6 zon IJsselmeerdijk

Energie opwekken om het waterschapswerk zo energieneutraal mogelijk uit te voeren. Daarom is Waterschap Zuiderzeeland één van de initiatiefnemers om een zonnepark langs de A6 aan te leggen. We zijn van plan om zonnepanelen op de IJsselmeerdijk aan te leggen. Op deze pagina leest u hier meer over.  

De waterveiligheid van de Flevolandse dijken staat voorop!  

Het is mogelijk om zonnepanelen op de IJsselmeerdijk te plaatsen. Dit is uit landelijke en regionale onderzoeken naar deze veiligheid gebleken. Hiervoor zijn wel aanvullende maatregelen nodig. Tijdens het onderzoek zijn drie varianten onderzocht. Hiervan heeft het waterschap voor de eerste variant goedkeuring gegeven. Dit is de variant waarbij de zonnepanelen op een erosiebestendige funderingsplaat komen die in de dijk liggen (zie afbeelding). Heel anders dan de gebruikelijke rekken boven het gras. Het volledige onderzoeksrapport kunt u hier downloaden. 

Met het zonnepark blijven we ook in de toekomst energieneutraal 

Ons primaire energieverbruik is in de afgelopen jaren flink gedaald. Dit komt onder andere komt door optimalisatie van processen en het opwekken van eigen energie.  Jaarlijks verbruikt het Waterschap zo’n 33 miljoen kWh aan elektriciteit. Dit is ongeveer gelijk aan het verbruik van 11.000 huishoudens. Wij verwachten dat dit in de toekomst gaat stijgen. We moeten namelijk meer afvalwater zuiveren door hogere inwonersaantallen. Daarnaast verwachten we een strengere norm voor de waterzuivering. Op de IJsselmeerdijk is een park te realiseren van circa 13 MWp met een jaarlijkse opbrengst van 11 à 12 GWh. Dit is circa een kwart van het huidige energieverbruik van Zuiderzeeland. De zonnepanelen op de dijk helpen ons om ook in de toekomst energieneutraal te blijven. Een van de doelen uit onze Energiestrategie

Verder onderzoek naar haalbaarheid en betaalbaarheid 

In de komende jaren werken we aan de planvorming. De uitvoering kan alleen plaatsvinden als het plan haalbaar en betaalbaar is. En dat het binnen de regels van het waterschap en de medeoverheden valt. Zo willen we bijvoorbeeld de verharding op de dijk compenseren. We bekijken hoe we de biodiversiteit op andere plekken kunnen versterken en ruimte voor waterberging op andere plekken kunnen vergroten. Denk aan bloemrijke dijken op andere delen van de Flevolandse dijken en een bredere en diepere kwelsloot langs de dijk. Verder kijken we hoe de overgang van beton naar gras moet verlopen en hoe de bekabeling het beste aangebracht kan worden. Ook hier staat de waterveiligheid voorop.  

Aanleiding voor een zonnepark op de IJsselmeerdijk 

Het plan om zonnepanelen op de IJsselmeerdijk te plaatsen, is ontstaan vanuit het project Versterking IJsselmeerdijk van Waterschap Zuiderzeeland. We hebben de ambitie om de dijkversterking klimaatneutraal uit te voeren. Het ontwikkelen van een zonnepark op de dijk geeft bovendien invulling aan het beleid van Zuiderzeeland om de gronden van het waterschap, waar mogelijk, in te zetten voor energieopwekking. In 2023 is besloten om de verdere uitwerking binnen het project A6 zon Lelystad Dronten te doen. 

Project A6 zon Lelystad Dronten 

A6 zon IJsselmeerdijk is een onderdeel van het project A6 zon Lelystad Dronten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is samen met Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland van plan om een zonnepark langs de A6 te ontwikkelen. Rijkswaterstaat is eigenaar van de bermen en opritten langs de A6. Meer informatie: Over dit project | Energie op Rijksgrond 

Van vrijdag 7 juni 2024 tot en met donderdag 18 juli 2024 liggen documenten ter inzage

Om te weten wat het effect is op de omgeving, zoals voor het milieu en voor omwonenden, zijn onderzoeken nodig. Het voorstel voor de onderzoeken heet de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In het concept Voorkeursalternatief (VKA) staan de meest recente schetsen van het project. Op beide documenten kunt u nu reageren. Op  www.rvo.nl/a6-zon kunt u de stukken lezen. Op deze webpagina staat ook informatie over hoe u telefonisch, per post en tijdens de inloopbijeenkomst kunt reageren.

Inloopavond op 24 juni 2024

Voor omwonenden en belangstellenden is er een informatieavond op 24 juni a.s. tussen 19:00 en 21:00 uur. U kunt hier de NRD en VKA bekijken en om toelichting vragen. Er is ook een notulist aanwezig om uw mondelinge reactie op de stukken te verwerken en namens u in te dienen.  Locatie: Congrescentrum De Pijler, Ketelmeerstraat 90 in Lelystad. Parkeren is gratis.