Op 1 januari 2024 zijn er wijzigingen in wettelijke regels, zowel landelijk als lokaal. Dit heeft te maken met de nieuwe Omgevingswet. Een vergunningaanvraag of melding moet u vanaf die datum bij één digitaal loket indienen. In dit artikel geven we u een update.

Maar liefst 26 bestaande wetten worden samengevoegd in deze nieuwe wet. In de Omgevingswet zijn landelijke regels voor bouwen, milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening gebundeld en eenvoudiger gemaakt. Ook komt er meer ruimte voor initiatieven én vertrouwen. We noemen dit van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’. U kunt uw vergunningaanvraag of melding straks bij één digitaal loket indienen. Doel is dat dit tot betere en snellere besluitvorming door de overheid, waaronder het waterschap, gaat leiden.

Besluit activiteiten leefomgeving

We noemen het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving afgekort het ‘Bal’. In dit landelijke besluit staan milieuregels 
over bijvoorbeeld afvalwaterlozingen vanaf boerenerven en het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op landbouwpercelen. De bestaande milieuregels uit het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer zijn in het ‘Bal’ begrijpelijker gemaakt. Inhoudelijk verandert er weinig aan deze regels. Zo blijven bijvoorbeeld teeltvrije zones langs het oppervlaktewater verplicht. Ook moet u een driftreducerende spuittechniek gebruiken van minimaal 75% of 90%. U mag géén spoelwater van landbouwgewassen in de sloot lozen. Bemestingsvrije bufferstroken langs het oppervlaktewater zijn opgenomen in het ‘Bal’.
 

Waterschapsverordening

De Waterschapsverordening is de opvolger van de Keur van Waterschap Zuiderzeeland, de vorige verordening. In de Waterschapsverordening staan lokale regels voor dijken, watergangen, grondwater en afvalwaterlozingen. Met deze lokale regels zorgen wij voor veilige dijken, voldoende wateraanvoer en waterafvoer en schoon en gezond oppervlaktewater.

Meer informatie

Over deze onderwerpen is heel veel informatie op internet te vinden. Graag verwijzen wij u naar de website van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/. Informatie over de Omgevingswet en de Waterschapsverordening vindt u op deze website.

Advies

Wilt u een nieuwe dam met duiker in de kavelsloot aanbrengen? Gaat u een nieuwe grondwaterbron op uw landbouwperceel aanleggen? Wilt u huishoudelijk afvalwater in de erfsloot lozen? Zo zijn er nog veel meer activiteiten of werkzaamheden te bedenken. 

Neem dan eerst contact met het waterschap op door te bellen naar 0320 - 274 911 en vraag naar een medewerker  van het team Waterprocedures. U kunt ook een e-mail sturen naar: waterprocedures@zuiderzeeland.nl. 

Wij helpen u graag!

Heeft u gevonden wat u zocht?