Van april tot oktober wordt dagelijks het waterpeil gemonitord en gekeken of er problemen zijn met droogte, watertekort of de waterkwaliteit. Om het oppervlaktewater op peil te houden tijdens droge periodes laat het waterschap water uit het IJsselmeer de polders in.

Neerslagtekort

Voor de actuele kaart kunt u klikken op de afbeelding. 

Neerslagoverschot

Voor de actuele kaart kunt u klikken op de afbeelding. 

Meer informatie

Water besparen

Vragen en opmerkingen

Neem contact op. 

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen over de droogte

Het is droog. Wanneer hebben we in Flevoland een probleem?

In Flevoland hebben we niet snel een probleem met droogte. In de Noordoostpolder kunnen knelpunten ontstaan als we de inlaat van water moeten beperken. Dit gaat spelen als het waterpeil in het IJsselmeer te sterk zakt.

Daarnaast kunnen binnen de polder knelpunten ontstaan als we het waterpeil in de vaarten en tochten te sterk daalt. De gestuwde gebieden zijn hier het meest gevoelig voor.

Is het ooit wel eens gebeurd in de geschiedenis van Flevoland dat er een beregeningsverbod is uitgevaardigd?

Vanwege droogte hebben we nog nooit een beregeningsverbod in Flevoland uitgegeven. Het uitgeven van een beregeningsverbod hangt af van een aantal factoren: gaat het nog regenen, hoeveel water wordt er gebruikt en hoeveel water is er nog beschikbaar in de meren. Op dit moment is er geen sprake van een watertekort.

Welk effect heeft de droogte op de waterkwaliteit?

Door droogte kan het waterschap de watergangen minder goed doorspoelen. In combinatie van de hoge watertemperatuur is hierdoor de kans op blauwalg groter en is een toename van kroos mogelijk. Hierdoor is er minder zuurstof in het water, wat het onderwaterleven kan verstikken

Wat is een verdringingsreeks en wanneer is die van kracht?

In de Waterwet is vastgelegd welke belangen voorgaan bij een watertekort. Het waterschapsbestuur heeft bepaald welke Flevolandse natuurgebieden in de eerste categorie van de zogenoemde verdringingsreeks vallen. Dit zijn het Waterloopbos, Schokland, Toppad Urk en Staartreservaat Urk. Ook alle veengebieden vallen in deze categorie. Deze gebieden moeten tot het uiterste bescherm worden om onherstelbare schade te voorkomen. Dit betekent in de praktijk dat het waterpeil in beide polders steeds gehandhaafd moet worden.

Binnen categorie 1 (Veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade) en categorie 2 (Nutsvoorzieningen) is sprake van een prioriteitsvolgorde. Binnen de categorieën 3 ( Kleinschalig hoogwaardig gebruik) en 4 (Overige belangen, economische maatschappelijke afweging) vindt onderlinge prioritering plaats gericht op zo min mogelijk economische maatschappelijke schade.

Hoe weet het waterschap dat er sprake is van droogte?

Het KNMI bepaalt dagelijks het zogenaamd potentieel neerslagoverschot. Dit is een getal hoeveel de verdamping is min de hoeveelheid gevallen neerslag. In een grafiek geeft het KNMI het verloop van de cijfers weer. Het jaar 2018 is ten opzichte van voorgaande decennia het op één na droogste jaar. 1976 was het droogste met het meeste neerslagtekort.

Ik besproei mijn tuin met drinkwater. Kan ik dat in droge periodes gewoon blijven doen?

Vitens is de beheerder van drinkwater. Zij roepen op om altijd zuinig met drinkwater om te gaan. Meer informatie vindt u op vitens.nl

Wat moet ik doen als het waterpeil laag staat in de sloot/tocht en ik hierdoor niet kan beregenen?

Neem contact op via telefoonnummer 0320 274 911. Een opzichter neemt dan contact met u op.

Hoe regelt het waterschap het waterpeil?

Waterschap Zuiderzeeland regelt het waterpeil in Flevoland. Dit doet het waterschap met gemalen, inlaatwerken en stuwen, die grotendeels automatisch zijn afgesteld. De stand van het waterpeil in sloten, tochten en vaarten is zeer belangrijk, aangezien de twaalfde provincie bijna helemaal onder de zeespiegel ligt. Neerslag en kwelwater (toestroom van water vanuit de bodem en door de dijken) zorgen ervoor dat er altijd water Flevoland binnenkomt.

Waarom zet het waterschap bij droogte het waterpeil hoger?

In de zomer loopt de watertemperatuur op. In droge periodes gaat dat extra snel. De kans op blauwalg bij watertemperaturen van 20° neemt toe. Door het waterpeil hoger te zetten, warmt het water minder snel op en kan het extra water gebruikt worden voor beregening van gewassen.

Waarom is een goed waterpeil belangrijk?

Ook bij aanhoudende droogte moet het waterniveau in de kanalen en sloten op peil blijven. Een laag waterpeil kan droogteschade en een slechter leefklimaat voor plant en dier als gevolg hebben. Een hoog waterpeil kan daarentegen verzakte wegen, verrotte landbouwgewassen, problemen voor de scheepvaart en hoog grondwater in kruipruimtes en tuinen als gevolg hebben.

Hoe groot is de kans dat in Flevoland maatregelen nodig zijn?

De kans is klein, maar we kunnen het niet helemaal uitsluiten. De wateraanvoergebieden en de gestuwde gebieden zijn het meest kwetsbaar.

Waarom zijn er in Flevoland wateraanvoergebieden?

In de Noordoostpolder zijn zandige gronden die in landbouwkundig opzicht droogtegevoelig zijn. Deze droogtegevoeligheid wordt bestreden door het aanvoeren van water.