Provincie Flevoland, gemeenten Lelystad en Dronten, Rijkswaterstaat, Stichting Het Flevo-landschap en Waterschap Zuiderzeeland hebben een intentieverklaring ondertekend. Daarin spreken de partijen uit dat zij zich gezamenlijk willen inzetten voor het realiseren van een vooroever voor de IJsselmeerdijk in het IJsselmeer. Daarnaast gaan de betrokken partijen gezamenlijk werken aan het verbeteren van de recreatiemogelijkheden in het projectgebied. 

De aanleg en inrichting van een vooroever voor de IJsselmeerdijk  

De vooroever is een van de mogelijkheden om de IJsselmeerdijk te versterken. Ook streven de betrokken partijen naar de aanleg en inrichting van een fietspad op de IJsselmeerdijk. Daarbij is het de bedoeling om de natuurwaarden en biodiversiteit maximaal te versterken, de recreatiemogelijkheden te bevorderen en de ecologische kwaliteit van het IJsselmeer te verbeteren.  

In plaats van een klassieke dijkverzwaring en -verhoging 

Partijen streven ernaar om zo, over een lengte van circa 10 km, een ondiepe strook van circa 60 hectare waternatuur in te richten voor vissen, vogels en andere flora en fauna. Deze oplossing zorgt zowel voor een dijk die voldoet aan de normen voor waterveiligheid als voor vergroting van de natuurwaarden en biodiversiteit en mogelijkheden voor de beleving daarvan. Het betreft een vooroever vanaf de Ketelbrug tot aan Flevo Marina, met uitzondering van een zone direct om de Maxima-centrale en Flevokust. 

Voor meer informatie over de versterking van de IJsselmeerdijk: www.zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk