Plan voor Versterking IJsselmeerdijk steeds duidelijker

Het project Versterking IJsselmeerdijk bevindt zich momenteel in de tweede helft van de planuitwerkingsfase. In de eerste helft van de planuitwerking is het voorkeursalternatief voor de dijkversterking verder uitgewerkt. Dit leverde een referentieontwerp op dat we de voorkeursvariant noemen. Deze voorkeursvariant wordt in de tweede helft van de planuitwerking uitgewerkt in een Projectbesluit, een Milieueffectrapport (MER) en in het contract voor de aanbesteding. Daarmee doorlopen we de aanbestedingsprocedure en de projectprocedure in het kader van de Omgevingswet. Dit laatste houdt onder meer in dat Projectbesluit en MER ter inzage worden gelegd. 

Een combinatie van vooroevers en traditionele dijkversterkingsmethodes

De voorkeurvariant is de uitwerking en optimalisatie van de Voorkeursbeslissing die in 2022 is vastgesteld. Waterschap Zuiderzeeland kiest ervoor om de dijk voor een groot deel te versterken door de aanleg van twee vooroevers. Het overige deel wordt op traditionele wijze versterkt. Met dit ontwerp realiseren wij een duurzaam dijklandschap dat voldoet aan de waterveiligheidsnormen, met extra aandacht voor natuurontwikkeling en verbetering van de fiets- en wandelmogelijkheden. 

De aanbesteding gaat over de realisatie en een onderhoudsperiode  

Wij zijn inmiddels gestart met de selectiefase van de aanbesteding voor dit project (zie ook ons eerdere bericht). Dit project gaat onder meer over het ontwerpen en realiseren van een vooroeveroplossing van circa 12 km van de totale 17,6 km dijkversterking. Het onderhouden van de vooroeveroplossing behoort ook tot de opdracht. In de selectiefase selecteren wij maximaal drie geïnteresseerde en gekwalificeerde marktpartijen, waarmee wij daarna in gesprek gaan (concurrentiegerichte dialoog). Uiteindelijk gunnen wij de opdracht op grond van de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding. 

Zo klein mogelijke impact op omgeving en klimaat

Versterking IJsselmeerdijk vindt plaats binnen de kaders die het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland voor dijkversterkingen heeft vastgesteld (30 juni 2020). Wij kiezen ervoor om voor de uitvoering van de versterking een CO2-emissiereductie te eisen op de bouwplaats van minimaal 42% door inzet van emissieloos materieel. Daarnaast stimuleren wij verdere CO2-reductie via de gunningscriteria van de aanbesteding, om zo de impact op omgeving en klimaat minimaal te houden. Op dinsdag 4 juni is ons algemeen bestuur in een beeldvormende vergadering geïnformeerd over het project.  

Heeft u gevonden wat u zocht?