Versterking IJsselmeerdijk (HWBP)

Het project Versterking IJsselmeerdijk bevindt zich in de planuitwerkingsfase. Het resultaat van de verkenningsfase is een voorkeursalternatief, waarbij voor het noordelijke deel een vooroeveroplossing (waar dit mogelijk is) nader wordt uitgewerkt. De vooroever bestaat uit een vooroeverdam met openingen voor waterverversing, met daarachter ondiep water en een erosiebuffer ter compensatie van de te verwachten zandverliezen. Waar inpassing van een vooroever niet mogelijk is, is gekozen voor een dijkverzwaring met een grondoplossing binnendijks of vierkant. Het zuidelijke deel betreft het vervangen van zetsteen en teenconstructie, verhogen van de buitenberm en vervangen van asfalt op de buitenberm.

Versterking IJsselmeerdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma - HWBP, waarmee de waterschappen en het Rijk Nederland waterveilig maken. De ruim 17 kilometer lange IJsselmeerdijk loopt van de Houtribdijk bij Lelystad noordwaarts naar de Ketelbrug, die de Flevopolder verbindt met de Noordoostpolder.

Planning

StartfaseVerkenningsfasePlanuitwerkingsfaseRealisatiefase
Plan van Aanpak VerkenningVan bouwstenen en (kansrijke) alternatieven naar een voorkeursalternatiefUitwerking voorkeursalternatief voor planprocedure (o.a. Projectbesluit) en aanbestedingStart werkzaamheden en oplevering robuuste en duurzame dijk
juni 2020sept. 2020 - okt. 2022nov. 2022 - apr. 20252025 - 2028

Onderzoeken

Tijdens de planuitwerking voeren wij diverse onderzoeken uit. De uitkomsten daarvan publiceren wij hier:

Morfologische analyse vooroever IJsselmeerdijk - feb. 2022link naar pdf bestand
Lichthinderonderzoek - aug. 2023link naar pdf bestand
Concept rapport Korstmossen IJsselmeerdijk - aug. 2023link naar pdf bestand
Chemische waterkwaliteitsonderzoeken - jan. 2023 - feb. 2024
Schatting benodigde hoeveelheid grondstoffen - mrt. 2024link naar pdf bestand
Geotechnisch onderzoek*:
- Resultaten geotechnisch onderzoek PUF - apr. 2024link naar pdf bestand
- Overzicht documentatie geotechnisch onderzoek - mei 2024link naar pdf bestand
Online peilbuizen portaal 

Kijk voor de reeds in de verkenning uitgevoerde onderzoeken naar de projectpagina van de verkenningsfase.

* Niet alle onderzoeksresultaten en overige documentatie staan op deze projectpagina. Het gaat om veel bestanden, waarvan enkele ook te groot zijn. We volstaan hier met het samenvattingsrapport zonder bijlagen en een overzicht van beschikbare documenten. Alle documenten zijn op te vragen via ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Richting een Projectbesluit

De voorgestelde dijkversterking uit de verkenningsfase (voorkeursalternatief) maakt de IJsselmeerdijk weer volledig waterveilig met het oog op de toekomst, draagt bij aan biodiversiteit en recreatie en is het meest voordelige alternatief. In de planuitwerkingsfase wordt het ontwerp verder gedetailleerd en worden ook de publiekrechtelijke besluiten voorbereid en in besluitvorming gebracht (zoals het Projectbesluit en de benodigde vergunningen voor het project). Ook worden voor de verschillende maatwerkoplossingen gedetailleerdere ontwerpen gemaakt die richting een Voorlopig Ontwerp (VO) en/of Definitief Ontwerp (DO) gaan. Relevante documenten:

Plan van Aanpak Planuitwerkingsfase IJMD - mrt. 2023link naar pdf bestand
Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) 2.0 - jul. 2023
Notitie Afweegkader Secundaire Materialen - okt. 2023link naar pdf bestand
Rapport Procedurelandschap - nov. 2023link naar pdf bestand
Presentatie voorkeursvariant IJsselmeerdijk - jun. 2024link naar pdf bestand

Participatie- en Communicatiekalender

4 oktober 2022Vaststelling Notitie Voorkeursbeslissing en Plan Milieueffectrapport (einde verkenningsfase)
16 mei 2023Werksessie Belangen Vooroever Noordlink naar pdf bestand
17 mei 2023Werksessie Belangen Vooroever Zuidlink naar pdf bestand
13-14 juni 2023Gesprekken met belanghebbenden maatwerktrajecten: Flevo Marina en Maxima-centrale
28 juni 2023Ontwerpatelier 1e ontwerpronde - Vooroever Noord: presentatielink naar pdf bestand en verslaglink naar pdf bestand
29 juni 2023Ontwerpatelier 1e ontwerpronde - Baaidijk en Recreatief gebruik beheerpad: presentatielink naar pdf bestand en verslaglink naar pdf bestand
27 september 2023Informatiebijeenkomst planuitwerking: resultaten eerste ontwerpperiode
1 november 2023Ontwerpatelier 2e ontwerpronde - Recreatief medegebruik beheerpad: presentatielink naar pdf bestand en verslaglink naar pdf bestand
--> o.a. terugkoppeling uitkomsten 1e ontwerpronde, uitwerking prioriteitenlijst en ophalen specifieke aandachtspunten voor de 2e ontwerpronde.
1 november 2023Expertmeeting ecologische inrichting: presentatielink naar pdf bestand en verslaglink naar pdf bestand
--> o.a. bespreken uitkomsten natuurstudies en vertalen naar een ecologisch en ruimtelijk ontwerp.
N.B. Dit is geen ontwerpatelier! Voor deze meeting nodigen wij specifieke experts uit om ons te helpen bij de vertaling van studies naar ontwerp.
26 januari 2024Vooraankondiging aanbesteding Versterking IJsselmeerdijk
27 maart 2024Start aanbesteding Versterking IJsselmeerdijk

 * Projectteam Versterking IJsselmeerdijk probeert zo zorgvuldig mogelijk alle belanghebbenden bij het project te betrekken. Als u bij een van deze participatiesessies aanwezig wilt zijn en u heeft geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact met ons op.

Overige algemene informatie

Versterking IJsselmeerdijk maakt deel uit van de landelijke HWBP-aanpak. Het Startdocument beschrijft in het kort het project bij de start van de verkenning. Deze fase is beëindigd met de Notitie Voorkeursbeslissing en het PlanMER. Het project zit nu in de planuitwerkingsfase.

Dijkenboek - Dijken voor beginnerslink naar pdf bestand
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Startdocumentlink naar pdf bestand
Milieueffectrapport PlanMERlink naar pdf bestand
Notitie Voorkeursbeslissinglink naar pdf bestand
Plan van Aanpak Planuitwerkingsfase IJMDlink naar pdf bestand

Nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk

Wilt u de nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk ontvangen, schrijf u dan in via onderstaande link:

Inschrijven nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk

Overzicht nieuwsbrieven:

Contact of afspraak maken

Heeft u vragen, suggesties, ideeën, wensen of zorgen, dan kunt u deze mailen naar ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl. Of sturen naar Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad, onder vermelding van Versterking IJsselmeerdijk.

Voor het aanvragen van een gesprek of als u ons wilt bellen, kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Marjolein de Groot via 0320 274 911 of ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?