Webformulier laag-risico activiteiten beschikbaar

In het kader van digitalisering moeten vergunningaanvragen tegenwoordig digitaal worden ingediend via het landelijke Omgevingsloket Online .

Via de frontoffice van het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland worden hier veel vragen over gesteld en blijkt het omgevingsloket een moeilijke weg te zijn voor het melden van de veelvoorkomende activiteiten die een lager risico vormen voor de waterkwaliteit en –kwantiteit in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland.

Bij laag-risico activiteiten gaat het bijvoorbeeld om het bouwen van steigers of vergelijkbare werken, het permanent onttrekken van grondwater voor agrarische doeleinden en het tijdelijk onttrekken en lozen van grondwater in verband met bouwprojecten. Om dit soort activiteiten sneller een eenvoudiger te melden bij het waterschap is een webformulier ontworpen welke via de website van Waterschap Zuiderzeeland ingevuld en ingediend kan worden. In combinatie met de chatfunctie die sinds maandag in de lucht is, hopen we het vergunningverleningsproces nog klantvriendelijker en efficiënter te hebben ingericht.

In de inleiding van het formulier is aangegeven welke activiteiten gemeld kunnen worden via het webformulier. Activiteiten die hier niet zijn genoemd, kunnen worden aangevraagd of gemeld via het Omgevingsloket Online of de AIM-module.

Voor vragen over vergunningen is het team Waterprocedures beschikbaar via de chatfunctie (als het icoon onderaan in beeld is), het mailadres waterprocedures@zuiderzeeland.nl of per telefoonnummer
06-11 32 41 78