Vinger aan de pols van ons grondwater en oppervlaktewater

Aan de lange periode van droogte lijkt voorlopig een einde gekomen, maar er is nog steeds een fors neerslagtekort. Ondanks de regen blijft Waterschap Zuiderzeeland alert op de waterpeilen en de waterkwaliteit. Ook de lage grondwaterstand heeft onze aandacht. Mede om die reden houden wij de komende tijd de waterpeilen in de vaarten hoger dan gebruikelijk. Met deze maatregel, samen met de regen, gaan naar verwachting de lage grondwaterpeilen weer iets omhoog. Vooral de kwetsbare, ondiepe veenlagen en natuurgebieden hebben baat bij een hoger grondwaterpeil.

Regen in de polder

Na weken van droogte is in ons beheersgebied sinds 1 augustus tussen de 25 en 75 mm regen gevallen. Dit geeft enige verlichting. Inmiddels pompen we weer meer water ons gebied uit dan dat we inlaten. Toch houden we het peil van het oppervlaktewater hoger dan normaal, maar wel binnen de marges van het zogenoemde peilbesluit. We willen hiermee het grondwater weer op het gewenste peil brengen en zijn ook voorbereid op een eventuele volgende periode van droogte. Vooral in de gebieden waar de kwetsbare veengrond in de ondiepe onderlaag zit, moeten de grondwaterstanden niet te laag worden om inklinking van het veen zo veel als mogelijk te voorkomen. Als we veel regen verwachten, dan verlagen we de waterpeilen weer.

Blijf zuinig met water

De eerdere oproep om zuinig om te gaan met grondwater en oppervlaktewater blijft van kracht. Het regent weliswaar deze dagen, maar later in augustus wordt weer een droge periode verwacht. Het waterschap houdt dus de vinger aan de pols en blijft monitoren, meten en analyseren en neemt zonodig aanvullende maatregelen.

Droogtestrategie actualiseren

Nederland is deze zomer geconfronteerd met een uitzonderlijke situatie van hitte, veel verdamping, lange droogte en een serieus watertekort. De waterbeheerders hebben maatregelen genomen om hiermee om te gaan en veel leerervaringen opgedaan. Het is ook nog nooit zo lang droog geweest in ons beheersgebied. Het IJsselmeer is een goede waterbuffer, waardoor we in Flevoland tot nu toe altijd genoeg water hebben gehad. Wel blijkt door de extreme droogte de grondwaterstand een punt van aandacht. We gaan daarom onze droogtestrategie actualiseren, zodat we in de toekomst nog beter zijn voorbereid op langdurige droogte.

Regenmeter bij gemaal-web
Regenmeter bij gemaal Colijn