Project Systeemgerichte drainage Flevoland gaat van start

Op 8 december vertrekt er een bus met belangstellende boeren uit Flevoland richting Groningen om kennis te maken met systeemgerichte drainage. Dit is een vorm van maatwerkdrainage waarbij de boer zelf actief de waterhuishouding op perceelniveau kan sturen. Hiervoor nemen de boeren een kijkje bij twee bedrijven. Eén bedrijf in Hornhuizen (rotatiegewas op kleigrond) en één bedrijf in Borgsweer (pootaardappelen in rotatie op zavel), helemaal in de kop van Groningen achter de zeedijk. Deze beide bedrijven draaien mee in het project Spaarwater.

Met systeemgerichte drainage kan de grondwaterstand actief gestuurd worden. Dit biedt kansen voor het optimaliseren van de productieomstandigheden en het aanpakken van waterhuishoudkundige problemen (verlagen snelheid bodemdaling, verbetering bodemstructuur, minder wateroverlast, verbeteren zoetwatervoorziening en verbetering waterkwaliteit).

De excursie wordt georganiseerd vanuit het project Actieplan Bodem en Water Flevoland en is geïnitieerd door Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord Flevoland. De pilot Systeemgerichte drainage (Spaarwater) is gefaseerd opgebouwd en begint met een kennismaking met systeemgerichte drainage door een excursie naar deze twee proeflocaties. Daarna volgt een fase waarin de mogelijkheden voor systeemgerichte drainage in Flevoland verder worden verkend. Om tenslotte twee potentieel geschikte locaties uit te kiezen in deze provincie.

Hierop volgt een Go – No-Go beslissing door de Stuurgroep Actieplan Bodem en Water Flevoland. Dan wordt op basis van inhoud, draagvlak en financiën besloten of tot een praktijkproef kan worden overgegaan. Nadat besloten is om door te gaan met de praktijkproef wordt het systeem voor de kavels ontworpen en aangelegd en wordt drie jaar praktijkervaring opgedaan. Aan het eind wordt het project geëvalueerd.

Een belangrijk onderdeel van het project is het uitwisselen van kennis. Er wordt een “community of practice” opgezet. Doordat het project deel uitmaakt van het bredere Spaarwaterproject wisselen we ook kennis uit met Groningen, Friesland en Noord-Holland. Binnen Flevoland wordt behalve met de directe deelnemers ook via het netwerk van het Actieplan Bodem en Water kennis uitgewisseld.