Projecten

Een overzicht van projecten van Waterschap Zuiderzeeland bij u in de buurt.

 • Versterking IJsselmeerdijk (HWBP) - Verkenningsfase

  Waterschap Zuiderzeeland start met de verkenning voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Waarom is dit nodig, hoe betrekken wij de omgeving daarbij en wat gaan wij allemaal onderzoeken?

 • Versterking IJsselmeerdijk (HWBP)

  Het project Versterking IJsselmeerdijk bevindt zich in het begin van de planuitwerkingsfase. Het resultaat van de verkenningsfase is een voorkeursalternatief, waarbij voor het noordelijke deel een vooroeveroplossing (waar dit mogelijk is) nader wordt uitgewerkt.

 • Knardijk, gastvrije groene loper

   
  De Knardijk. Al meer dan 65 jaar een markante vertoning in Flevoland. Een gastvrije groene loper van 18 kilometer door het landschap. Graag gebruikt door schapen en recreanten.

 • Renovatie en verduurzaming gemaal Vissering

  Na renovatie en verduurzaming is gemaal Vissering één van de meest duurzame gemalen in zijn soort ter wereld.

 • Omgevingswet

  Bij Waterschap Zuiderzeeland bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid de regels voor het inrichten van de leefruimte vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet bundelt onder andere 26 bestaande wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

 • Waterbeschikbaarheid

  De droge zomers van de afgelopen jaren lieten zien dat beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit niet vanzelfsprekend is. In de stad, de natuur en op het platteland zijn er wensen voor verbetering van waterbeschikbaarheid.

 • Waterbeheerprogramma 2022-2027: de kracht van water

  In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 beschrijft Waterschap Zuiderzeeland welk waterwerk we in de komende jaren te doen hebben.

 • Duurzame oevers

  Van 2017 tot begin 2022 heeft Waterschap Zuiderzeeland ruim 104 kilometer duurzame oevers versneld aangelegd. Deze oevers dragen bij aan de ecologische waterkwaliteit, zijn goedkoper in onderhoud en leveren meer waterberging op.

 • Aanleg grondwatermeetnet

  Waterschap Zuiderzeeland legt een grondwatermeetnet aan in haar hele beheergebied.

 • Voortstuwers Noordoostpolder

  Het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord heeft te maken met een verminderde drooglegging.

 • Energiestrategie

  Het halen van de energie- en klimaatdoelen vraagt om actie. In de Energiestrategie 2022 staan ambities en doelen voor de korte en lange termijn.

 • Watervisie: een uitnodiging voor gesprek

  Met water werken aan de leefomgeving

 • Watererfgoed en cultuur

  In Flevoland wonen en werken we bijna helemaal onder de zeespiegel. Op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Om dat mogelijk te maken hebben vorige generaties een hoop werk verzet. De inlaat bij Lemmer, gemaal de Blocq van Kuffeler (Almere) en de werkhaven* bij de Knardijk zijn daarvan getuige. Deze objecten vertellen een stukje van het bijzondere verhaal van het ontstaan van onze polders en ons watersysteem. 

 • Biodiversiteit

  Waterschap Zuiderzeeland draagt graag bij aan het verbeteren van de biodiversiteit in Flevoland. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren, micro-organismen en schimmels.

 • Oosterwold

  Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier wordt de gebiedsinrichting geheel aan de bewoners overgelaten. Zij kiezen niet alleen de eigen woning, maar realiseren ook zelf de wegen, het groen, de openbare ruimte en… het water. Waterschap Zuiderzeeland werkt als partner samen met de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Flevoland aan deze bijzondere manier van gebiedsontwikkeling.

 • Schoon boerenerf

  Het ABW project ‘Schoon boerenerf’ wordt gefinancierd door LTO Noord en heeft als doel veehouders te informeren over praktische maatregelen die bijdragen aan het bereiken van een emissiearm boerenerf.

 • Verwijdering van medicijnresten uit afvalwater met duurzaam geproduceerde actieve kool

  Het samenwerkingsverband P4S werkt samen met Allied Waters, Aquaminerals en Waterschap Zuiderzeeland aan het concept om van snoeihout afval poederkool te maken.

 • Versterking Drontermeerdijk

  De dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en rondom Flevoland en is bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het versterken en verhogen van de Drontermeerdijk.